KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jako firma "AKRO-PASJA" jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Zbieramy o Tobie następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia oraz obecność na poszczególnych zajęciach.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia usług, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania, kontaktowania się – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z Tobą (art. 6 ust. 1b RODO);
  • realizacji umowy i kontroli uczestnictwa w zajęciach (art. 6 ust. 1a RODO); – egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
  • marketingu bezpośredniego oraz zdalnego usług Administratora – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody przez Ciebie (art. 6 ust. 1a RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych;
  • pracownicy i współpracownicy.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa: wycofania zgody na przetwarzanie danych; dostępu do danych osobowych; żądania sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Dane będą przechowywane do czasu zaprzestania korzystania z naszych usług i zakończenia wszelkich roszczeń między nami.
 7. Jako administrator nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Jeżeli masz informacje, że Twoje dane osobowe przetwarzamy lub udostępniamy niezgodnie z prawem przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli ich nie podasz nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na świadczenie przez nas usług.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.